Извиняване на отсъствия

news_pict_20211018153055000000.jpg

18.10.2021

Уважаеми родители, съгласно  чл. 10а./ЗПУО  (Нов - ДВ, бр. 75 от 2021 г.) (1) При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина или училището не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област децата, записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

(2) Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболеваемостта по ал. 1.

(3) Отсъствията по ал. 1 са отсъствия по уважителни причини.

 

Град София се намира в „тъмно червена зона“ по разпространение на Covid-19.  Децата, които са постъпили в детската градина и за които има възможност да се грижи възрастен, могат да останат вкъщи, като отсъствията за този период са отсъствия по уважителни причини.  Заявлението се подава  предварително! 

Copyright © 2024 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32