Обучение

„...главна ценност в  образователната система е детето /ученикът/. Всяка идея за развитие на българското училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка трябва да бъде осмисляна през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници в образователния процес – учители, директори, кметове,администрация, издатели на учебници и учебни помагала и др. – следва да бъдат подчинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца.”

Съблюдавайки европейските норми и в желанието си да отгoвoрим на изискванията за хуманизиране на възпитателно - образователния процес, ние педагозите си поставямe амбициозни задачи – да насочим възпитателната работа към личността на детето с неговите желания и стремежи, да го подготвим за училище и за прилагане на усвоените знания в живота, да отговорим на изискванията на родителите за спокойна среда, където те да оставят децата си в ръцете на добри професионалисти.

Основната ни цел е „Създаване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд. Стимулиране на духовното, физическото и социалното развитие на децата, формиране на общочовешки и национални ценности и подготовка за училище”.

Задачи:

  1. Овладяване на ДОС за предучилищно образование и подготовка от всяко дете при отчитане на индивидуалните му особености.
  2. Изграждане на морални качества у децата, възпитаване в дух на толерантност и зачитане правата на другитe.
  3. Възпитаване на здравословен начин на живот и екологична култура.
  4. Привличане на родителите и обществеността като партньори и съмишленици в работата на детското заведение.
  5. Създаване на условия за повишаване на професионалната квалификация на учителите с цел подобряване на организацията и повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа. Поощряване на интереса към овладяване и прилагане на новостите и съобразно парадигмата за „учене през целия живот”.

Copyright © 2023 All rights reserved.
Контакти

п.к. 1799, гр. София, ж.к. "Младост"-2, до бл. 241
Телефон: 02/885 37 32